جار 350 سی سی و 700 سی سی دیپلمات

جار ۳۵۰ سی سی دیپلمات دهانه ۷۰
جار ۷۰۰ سی سی دیپلمات دهانه ۹۰
کدکالا: 960
حجم دقیق: 350

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی کندو

جار ۳۵۰ سی سی کندو دهانه ۷۰
جار ۷۰۰ سی سی کندو دهانه ۹۰
کدکالا: 957
حجم دقیق: 350

ادامه نوشته

جار 700 سی سی و 1000 سی سی استوانه دهانه 90

جار ۷۰۰ سی سی و ۱۰۰۰ سی سی استوانه دهانه ۹۰
کدکالا: 996
حجم دقیق: 1000

ادامه نوشته