جار گرد 150 و 250 سی سی


جار گرد ۱۵۰ و ۲۵۰ سی سی دهانه ۷۰
👍وزن جار ۲۲گرم
👍وزن درب ۸-۹گرم
👍کد۹۰۶ : ۱۵۰cc تعداد در بسته:۳۰۰
👍کد ۹۰۵: ۲۵۰cc تعداد در بسته:۲۰۰

ادامه نوشته