جار 350 سی سی و 700 سی سی دیپلمات

جار ۳۵۰ سی سی دیپلمات دهانه ۷۰
جار ۷۰۰ سی سی دیپلمات دهانه ۹۰
کدکالا: 960
حجم دقیق: 350

ادامه نوشته

جار هشت گوش 350 و 700 سی سی الماسی


جار هشت گوش ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
دهانه ۷۰
بسته بندی چیده ۱۴۰تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700سی سی استوانه

جار ۳۵۰ سی سی و ۷۰۰ سی سی گرد دهانه ۷۰
کدکالا: 947
حجم دقیق: 320 سی سی
وزن بطری: 27gr
ارتفاع: 10cm
شفاف
ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی هلالی


جار هلالی ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
دهانه ۷۰
بسته بندی ۱۵۰تایی برای جار ۷۰۰
بسته بندی ۲۵۰ تایی برای جار ۳۵۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی چهارگوش


جار چهار گوش ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
دهانه ۷۰
بسته بندی چیده ۷۰ تایی برای ۷۰۰
بسته بندی چیده 140تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی گرد


جار گرد ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
بسته بندی چیده ۶۵ تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله  130تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی شش گوش


جار شش گوش ۷۰۰ و ۳۵۰ سی سی
بسته بندی فله ۱۵۰ تایی برای ۷۰۰
بسته بندی چیده ۷۰۰ تعداد ۷۰
بسته بندی ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی 700 سی سی خمره ای دهانه 70


فروش جار 350 سی سی و 700 سی سی خمره ای دهانه 70
بسته بندی 150 عدد برای 700 سی سی

بسته بندی 175 عدد باری 350 سی سی
وزن جار 27گرم
دهانه 70

ادامه نوشته