مجموعه بطری های بتا (استوانه ای)

1- بطری 10 سی سی استوانه بتا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

2- بطری 20 سی سی استوانه بتا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

3- بطری 30 سی سی استوانه بتا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

4- بطری 45 سی سی استوانه ای بتا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

5- بطری 60 سی سی استوانه بتا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

6 – بطری 100 سی سی استوانه بتا دهانه 20 

 

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

برای مشاهده مجموعه بطری های الفا کلیک کنید

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید