انواع جار

1- جار 350 سی سی و 700 سی سی چهارگوش

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

2- جار 350 سی سی و 700 سی سی شش گوش

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

3- جار 350 سی سی و 700 سی سی گرد

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

4- جار 350 سی سی و 700 سی سی هلالی

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

5- جار 500 سی سی و 1000 سی سی هشت گوش

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

6- جار  150 و 250 سی سی گرد

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

7- جار 250 سی سی گرد دهانه 64

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

8- جار 65 و 100 سی سی گرد دهانه 50

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

9- انواع جار خمره ای

1-9- جار خمره ای 700 سی سی دهانه 70

2-9- جار خمره ای 1460 سی سی دهانه 90

3-9- جار خمره ای 2300 سی سی دهانه 90

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

10- جار پت 1500 سی سی چهارگوش دهانه90

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

11- جار پت 2200 سی سی چهارگوش دهانه 120

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

12- جار پت 5000 سی سی شطرنجی دهانه 120

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

13_جار 350 سی سی و 700 سی سی گرد دهانه 70

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

14- جار 350 سی سی و 700 سی سی هشت گوش دهانه 70

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

15- جار 500 سی سی گرد دهانه 70

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

16- جار استوانه 700 سی سی و 1000 سی سی دهانه 90

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

17-جار 350 سی سی و 700 سی سی کندو

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

18- جار 350 سی سی و 700 سی سی دیپلمات

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید